ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ เรื่อง การอบรมทักษะระบบยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น

วันที่ 18 ก.พ. 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ เรื่อง การอบรมทักษะระบบยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น (ช่วงเช้า) ดำเนินการฝึกปฏิบัติการระบบการชาร์จแบบ AC (Type 1,2,3) และ DC (Chademo, tesla, CCS) (ช่วงบ่าย) ดำเนินการฝึกปฏิบัติการมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ และวงจรควบคุมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น 3 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University Marketplace บ้านบางพะเนียง

วันที่ 18 ก.พ. 65  สถาบันเศรฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University Marketplace บ้านบางพะเนียง โดยมึอาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ตอรบรัมย์ และนายบำรุง ฉิมพาลี ร่วมเป็นวิทยากร ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบางพะเนียง ตำบลคู้ยายหมี อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

รองอธิการบดี นำบุคลากร งานกิจกรรมนักศึกษาและนักศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดจุกเฌอ

วันที่ 17 ก.พ. 65  อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี นำบุคลากร งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 40 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดจุกเฌอ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเพื่อพัฒนา

วันที่ 15 ก.พ. 65  เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเพื่อพัฒนา แด่ พระครูธรรมประยุต (อุเทน ยุตฺตโยโค) เจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดผาณิตาราม และมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธี ณ วัดผาณิตาราม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ยี่ยมชมกระบวนการผลิต แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมเยี่ยมชมกระบวนการผลิต แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเรียมไอออน บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทคซิดี้ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ติดตามการตรวจ ATK ของนักศึกษา ที่เข้ามาเรียนแบบ Onsite เป็นวันแรก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมติดตามการตรวจ ATK ของนักศึกษา ที่เข้ามาเรียนแบบ Onsite เป็นวันแรก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ขออนุญาตคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเรียน Onsite บางส่วน โดยที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ วันนี้ ( 14 ก.พ. 65 ) เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ฯ

วันที่ 14 ก.พ. 65 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันพระเมตตากัลยานิวัฒนา ประจำปี 2565 ณ อาคารรับเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี ซึ่งในพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเตาเหล็ก มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบเนื่องด้วยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันครบรอบที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2543 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้น้อมรําลึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงจัดโครงการทําบุญเนื่องในวันพระเมตตา กัลยาณิวัฒนา เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา …

ทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ฯ Read More »

สักการะองค์ท้าวมหาพรหม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่  14 ก.พ. 65  เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกันสักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เนื่องใน“วันราชภัฏ”

วันที่ 14 ก.พ. 65  เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกันสักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เนื่องใน“วันราชภัฏ” เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับ”วันราชภัฏ” จะตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีโดยในปีนี้ครบรอบ 3 ทศวรรษ (14 ก.พ. 2535 – 14 ก.พ. 2565)