ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ ที่ 14 มิ.ย.67 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาพร้อมให้โอวาสและเปิดโครงการ“ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567” โดยมีอาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 งานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ให้โอวาท และบรรยายพิเศษ เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินยา ประทีปชนะชัย รองคณบดีวิจัยและพัฒนานักศึกษาแนะนำผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา บุคลากรและเชิญกล่าวต้อนรับนักศึกษา, รับชมวิดีโอ ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟังบรรยาย เรื่องเรียนยังไงให้รอด ! รู้ไว้สักนิด ! เพื่อพิชิตปริญญา โดย นายวสันต์ ตันฮู้ นักวิชาการศึกษา, กิจกรรมนักศึกษา การพัฒนาทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ และพัฒนาทักษะการทำงาน วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา ประทีปชนะชัย รองคณบดีวิจัยและพัฒนานักศึกษา พิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน, พิธีมอบโล่รางวัลแก่อดีตประธานสโมสรนักศึกษา, แนะนำสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2567, กิจกรรมสานสัมพันธ์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกข้อมือ ณ …

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 12 มิ.ย. 67 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา (สร้างภูมิคุ้มกันอุ่นใจในสถาบันอุดมศึกษา) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง“สร้างภูมิคุ้มกันอุ่นใจในสถาบันอุดมศึกษา (ยาเสพติด บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย)” โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยวิทยากรพิเศษ น้องกัสเชียงกง น้องแป้งสปริงซอง น้องเต๋าติ๊งต๊อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระดมสมอง “สร้างภูมิคุ้มกันอุ่นใจในสถาบันอุดมศึกษา (ยาเสพติด บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย)”และการแสดงดนตรี จากวงดนตรีพลังหนุ่มคลองเขื่อน

พิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัยและพิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่

วันที่ 11 มิ.ย. 67 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 รวมถึงกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ “พิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษาหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมง

วันที่ 10 มิ.ย. 67 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษา (หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง) โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2567

วันที่  10 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาพร้อมให้โอวาสและเปิดโครงการ“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567” โดยมีนักศึกษาใหม่ จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย. 67 วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้และความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยกับเพื่อนๆ แต่ละคณะ รู้จักรุ่นพี่ บุคลากร คณาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “กิจกรรมนักศึกษากับการก้าวเดินในรั้วมหาวิทยาลัย” โดยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฐ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 9 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยการสอบข้อเขียน วิชาความรู้เฉพาะสาขา วิชาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และจะทำการสอบสัมภาษณ์ในเวลา 15.00 น. วันเดียวกันนี้ ต่อไป

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2567

… “ยินดีต้อนรับนักศึกษาภาคปกติ ปี 2567 สู่รั้วสารภี”… วันนี้ (5 มิ.ย. 67) เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง ในการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 โดยภายในงานได้เปิดให้มีการจองเสื้อเฟรชชี่ ทำบัตรนักศึกษา บริการหอพักนักศึกษา กู้เงิน กยศ./กรอ. และจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษา พร้อมกันนี้ นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมสร้างสีสันในการรายงานตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

ร่วมวางพานพุ่มพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่  3 มิ.ย. 67 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่40

วันที่ 31 พ.ค. 67 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี นำคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024″ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย”อ่างแก้วเกมส์ 2024” มีทัพนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 68 สถาบันทั่วประเทศ มาเข้าร่วมกว่า 8,000 คน ชิงชัย 429 เหรียญทอง ใน 21 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล กรีฑา ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง กอล์ฟ ลีลาศ แอโรบิก …

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่40 Read More »