ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดอบรมและแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จับมือกับบริษัท ทีเอสอาร์เทค จำกัด จัดการอบรมและแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า วันนี้ ( 2 ก.พ. 66 ) เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าโดยความร่วมมือของบริษัท ทีเอสอาร์เทค จำกัด และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คุณรัฐนันท์ สุขนัยกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอสอาร์ เทค จำกัด และทีมงาน คุณกรพัฒน์ คล้ำมณี, คุณวันเฉลิม เพ็งธรรมมา, คุณสุวิทย์ มหาวงษ์ ตลอดจนผู้มีเกียรติเข้าร่วมภายในงาน ณ ห้องพระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา …

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดอบรมและแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรชีววิทยา ให้กับโรงเรียนพนัสพิทยาคาร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 30 คน ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บางคล้า

เตรียมความพร้อมต้อนรับการลงพื้นที่ขององคมนตรี ในการเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี รวมถึงคณาจารย์และบุคลากร ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า เพื่อร่วมประชุมกับตัวแทนจากเทศบาลตำบลปากน้ำ กำนันตำบลปากน้ำ และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุตำบลปากน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการลงพื้นที่ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกสารภีดินไทย ช่อดอกสารภีประดับผม

วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้รับเกียรติจากชมรมรักษ์รำวงมาตรฐาน รำวงพื้นบ้าน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ให้เป็นวิทยากร ในกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกสารภีดินไทย (ช่อดอกสารภีประดับผม สำหรับประกอบการแสดง ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สำรวจพื้นที่และวางแผนการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อชุมชน

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารคณาจารย์ โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำรวจพื้นที่และวางแผนการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อชุมชน โดยกำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 “รภ.ราชนครินทร์ เกมส์”

วันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานการประชุมการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 “รภ.ราชนครินทร์ เกมส์” ครั้งที่ 1/2566 ซึ้งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (เจ้าภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

นิเทศศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดสื่อวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 อาจารย์ณฐ สบายสุข ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นายอาทิตย์ ภิญโญวรกุล นางสาวจุฑาภรณ์ อาสายศ และนางสาวรพีพร เเก้วพันตา เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ในชื่อผลงาน “เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างพลังใจ สร้างอาชีพ” ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในกิจกรรมการประกวดสร้างสื่อวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด เด็กและเยาวชนยุคใหม่เสริมสร้างพลังใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ

แนะแนวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 26 ม.ค. 2566 อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้งานแนะแนวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี พร้อมด้วยบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวแสงเทียน นามนิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวสิรดา แก้วดี นักวิทยาศาสตร์ และนางสาวกมลธร แสงอุทัย นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเรียนท่าข้ามพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

นักศึกษาจิตอาสา จำนวน 20 คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายพงศกร สวัสดิ์มาก หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา พร้อมด้วยจ่าสิบตรีธนากร ทองกล่อม นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาจิตอาสา จำนวน 20 คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะ และกวาดใบไม้ บริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับรางวัลชมเชย จากผลงานคลิปวีดิโอ “จากผลมะม่วง สู่ Soft Power มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นายอาทิตย์ ภิญโญวรกุล นางสาวจุฑาภรณ์ อาสายศ และนางสาวรพีพร เเก้วพันตา เข้ารับรางวัลชมเชย ผลงานคลิปวีดิโอ “จากผลมะม่วง สู่ Soft Power มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” จาก นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในกิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวของดี 4 ภาค (Storytelling) ในรูปแบบ Video Clip โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมาก จากนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทั่วประเทศ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี