ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรระยะสั้นเติมใจให้ตนและคนข้างเคียงรุ่นที่3

วันที่ 17 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมหลักสูตรระยะสั้นเติมใจให้ตนและคนข้างเคียง รุ่นที่ 3 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีอาจารย์ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ รักษาราชการแทนคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน Smile Lemon อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

ค่ายศิลปะโครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ

วันที่ 16 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น. นายสุรัตน์ จรกรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จับมือกับศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต เปิดค่ายศิลปะโครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ เป็นประธานเปิดค่ายศิลปะ โครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยอาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น อุปนายกสมาคมฯ กล่าวรายงานและมี นางสาวยุวดี ตันไพบูลย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด กล่าวต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ สุนทรียภาพและทักษะทางศิลปะให้กับนักเรียนวัดบางกระเจ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย

วันที่ 14 ก.พ. 67 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งมีความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ให้ เป็นนามของสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็น “สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาราชภัฏทั่วประเทศ”

โครงการทำบุญเลี้ยงพระอาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 13 ก.พ. 67 เวลา 10.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในโครงการทำบุญเลี้ยงพระอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

สักการะพระพรหมประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 13 ก.พ. 67 เวลา 08.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันสักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะมีการทำบุญอาคารเรียนรวมและอำนวยการ และถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการต่อไป

ทำบุญเนื่องในวันพระเมตตากัลยานิวัฒนา

วันที่ 12 ก.พ. 67 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า และในเวลา 10.00 น. เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดหัวไทร ตามโครงการ ทำบุญเนื่องในวันพระเมตตากัลยานิวัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาคารศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล สืบเนื่องด้วยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันครบรอบที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2543 …

ทำบุญเนื่องในวันพระเมตตากัลยานิวัฒนา Read More »

ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 12 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำตาล กิตติกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวอาภา ปาสาณพงศ์ หัวหน้าศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานเลขานุการผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ ท่านระห์หมัด บูดีมัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และคณะ โดยมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

สอบระดับปริญญาตรีภาคปกติ

วันที่ 11 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 3) ปีการศึกษา 2567 ซึ่งคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาเป็นการสอบแบบออนไซด์ และจะทำการสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ส่วนคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะเป็นการสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไซด์และออนไลน์

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันตรุษจีน

วันที่ 9 ก.พ. 67 เวลา 08.39 น.รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานเปิด “โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(วันตรุษจีน)” พร้อมด้วย ประธานชมรมผู้ปกครองฯ ตัวแทนคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองฯ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์อินทราสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นำเสนอบทความวิชาการนักศึกษา

วันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ปิยะกมล มหิวรรณ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ อาจารย์ภาคภูมิ ลบถม นำนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากการเรียนในชั้นเรียน ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่22 “การยกระดับนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยผลการนำเสนอบทความวิชาการนักศึกษาภาคโปสเตอร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอและบทความในระดับ “ดี” ทั้ง 3 ฉบับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่