admin

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรด้านสาธารณสุขการแพทย์ แปรรูป เทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 2 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรด้านสาธารณสุขการแพทย์ แปรรูป เทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดอบรมและแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จับมือกับบริษัท ทีเอสอาร์เทค จำกัด จัดการอบรมและแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า วันนี้ ( 2 ก.พ. 66 ) เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าโดยความร่วมมือของบริษัท ทีเอสอาร์เทค จำกัด และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คุณรัฐนันท์ สุขนัยกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอสอาร์ เทค จำกัด และทีมงาน คุณกรพัฒน์ คล้ำมณี, คุณวันเฉลิม เพ็งธรรมมา, คุณสุวิทย์ มหาวงษ์ ตลอดจนผู้มีเกียรติเข้าร่วมภายในงาน ณ ห้องพระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา …

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดอบรมและแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Read More »

ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษ TEC-W

วันที่ 2 ก.พ. 66 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษ TEC-W ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรชีววิทยา ให้กับโรงเรียนพนัสพิทยาคาร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 30 คน ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บางคล้า

เตรียมความพร้อมต้อนรับการลงพื้นที่ขององคมนตรี ในการเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี รวมถึงคณาจารย์และบุคลากร ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า เพื่อร่วมประชุมกับตัวแทนจากเทศบาลตำบลปากน้ำ กำนันตำบลปากน้ำ และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุตำบลปากน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการลงพื้นที่ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการกระบวนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบร่วม ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ครูเชิงพื้นที่ รวมถึงการจัดการความรู้ครูต้นแบบ เพื่อแสดงศักยภาพและพลังการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการ Engagement Thailand ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ Engagement Thailand ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระใน การประชุม เรื่อง วางแผนการดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ และสรุปกิจกรรมวิชาการในเดือนที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นประธานในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อคืนข้อมูลผลการศึกษาความต้องการระดับพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออก

วันที่ 30 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อคืนข้อมูลผลการศึกษาความต้องการระดับพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออก ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีนำเสนอข้อมูลความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระดับพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักวิจัย ผู้แทนของหน่วยงานในระบบ ววน. ในพื้นที่ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนและติดตามการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) …

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อคืนข้อมูลผลการศึกษาความต้องการระดับพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออก Read More »

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกสารภีดินไทย ช่อดอกสารภีประดับผม

วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้รับเกียรติจากชมรมรักษ์รำวงมาตรฐาน รำวงพื้นบ้าน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ให้เป็นวิทยากร ในกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกสารภีดินไทย (ช่อดอกสารภีประดับผม สำหรับประกอบการแสดง ณ ห้องขุนทิพย์ ชั้น ๓ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สำรวจพื้นที่และวางแผนการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อชุมชน

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารคณาจารย์ โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำรวจพื้นที่และวางแผนการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อชุมชน โดยกำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา