admin

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 19 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

โครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน

วันที่ 18 พ.ค. 67 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน กิจกรรมที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยตามแนวทางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่รองรับการเลื่อนวิทยฐานะครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาตามแนวคิดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา” โดยได้รับเกียรติจากนางสาวิชญา โมพีชาติ และนางสาวเจนจิรา โลชา นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่

ประชุมเตรียมความพร้อมงานแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 17 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมงานการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา งานราชภัฏวิจัยและการจัดนิทรรศการของเส้นทางการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

คณะทำงานจัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้า

วันที่ 17 พ.ค. 67 เวลา 08.00-13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยอาจารย์วชิรพงษ์ มณีนันทิวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรงานเลขานุการผู้บริหาร ร่วมกับคณะทำงานจัดงานการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่ พบปะกับเกษตรกร ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้า ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าบ้านอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ และที่บ้านของนางคำพอง ประจักษ์จิต ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต เพื่อติดต่อนำผ้าไหมของกลุ่มเกษตรกร มาจัดแสดงภายในงานแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา งานราชภัฏวิจัยและการจัดนิทรรศการของเส้นทางการท่องเที่ยว

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกองทุนอีอีซี

วันที่ 17 พ.ค. 67 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกองทุน อีอีซี เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการพัฒนาโครงการที่จะขอรับเงินจัดสรรจากกองทุน ณ ซันทารา เวลเนสรีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ.ฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 16 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาออกประกาศการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรม Zoom) และที่ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่สู่แพลตฟอร์มออนไลน์

วันที่ 16 พ.ค. 67 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยนายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา และชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ โดยนายวันชัย สืบสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ ซึ่งมีนางขวัญกมล ฉายแสง ประธานชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ และทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ รวมไปถึงผู้ค้าจากชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในชุมชนรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) รวมไปถึงสร้างรูปแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในชุมชนรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ตลอดจนยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของตลาดบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในชุมชนรักษ์ตลาดบ้านใหม่

วันที่ 16 พ.ค. 67 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในชุมชนรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในชุมชนรักษ์ตลาดบ้านใหม่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ และทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรักษ์ตลาดบ้านใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน ซึ่งมีวิทยากรนำโดยแพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมด้วยคณะวิทยากรประจำกลุ่ม ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลและทรัพยากรท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 14 พ.ค. 67 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอารีรักษ์ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อวางแผนร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลและทรัพยากรท้องถิ่น และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

วันที่ 16 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์