admin

ประชุมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

วันที่ 2 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อหารือวางแผนการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศและโมเดลตุลย์แห่งคุณค่า 5 มิติ (V=BCG Model) เชื่อมโยงชุมชนโดยรอบเมืองโบราณคูเมือง ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศรีโสธร ชั้น 1 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

การเแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 08.35 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมการเแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 “ศรีอยุธยาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการแก้ปัญหาของพื้นที่ชุมชน

วันที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกอ.) ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการแก้ปัญหาของพื้นที่ชุมชน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ โดยร่วมประชุมหารือกับนายณัฐ์ธเนศ มหาศักย์ศิริ นายก อบต.ดอนฉิมพลี และผู้นำชุมชน ต.ดอนฉิมพลี เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่และข้อเสนอที่ต้องการให้ อีอีซี สนับสนุน พร้อมร่วมชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.ดอนฉิมพลี รวมไปถึงบูธแสดงผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ไอศครีมมะม่วง และข้าวเกรียบมะม่วง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากการแปรรูปของมะม่วง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการแก้ปัญหาของพื้นที่ชุมชน

วันที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 09.30 -12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกอ.) ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการแก้ปัญหาของพื้นที่ชุมชน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ โดยร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารท้องถิ่น และชุมชน ต.ศาลาแดง และ ต.หมอนทอง เกี่ยวกับปัญหาพื้นที่และข้อเสนอที่ต้องการให้ อีอีซี สนับสนุน พร้อมร่วมชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.ศาลาแดง และต.หมอนทอง ณ ชมรมผู้สูงอายุศาลาแดงรักสุขภาพ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 31 พ.ค. 66 เวลา 15.30 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 31 พ.ค. 66 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 วันนี้( 31 พ.ค. 66) เวลา 09.19 น. รองศาตราจาย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 30 พ.ค. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 พ.ค. 66 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการฯ ตลอดจนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการพิจารณาการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และวางแนวทาง เพื่อทำร่าง SOPs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่อไป ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของมหาวิทยาลัย

วันที่ 30 พ.ค. 66 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ