อธิการบดี

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

Assoc.Prof.Dr. Duangporn Pupaka

ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดี

E-mail :daungpornpupaka@gmail.com

Tel : 038-500000 ต่อ 6001

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

 Dr. Natapakal Yanmanovisit

ตำแหน่ง :รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้

E-mail :phokao1@hotmail.com

Tel : 038-500000 ต่อ 6007

 

ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์

Asst. Prof. Watcharakorn Phahanich

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

พัฒนาคุณภาพองค์กรและงบประมาณ

E-mail :Phahanich@hotmail.com

Tel : 038-500000 ต่อ 6011

 

ผศ.พิภัทรา สิมะโรจนา

Asst. Prof. Pipattra Simarojana

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

E-mail :pipattra.sim@csit.rru.ac.th

Tel : – 038-500000 ต่อ 6002 

ดร.นฤชล เรือนงาม

Dr.Naruchol  Ruen-ngam

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร

E-mail : naruchol.rue@gmail.com

Tel : – 038-500000 ต่อ 6009

ผศ.สุรกิจ ทองสุก

Asst.Prof.Surakit Thongsuk

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

พัฒนานวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

E-mail :surakit.tho@rru.ac.th

Tel : – 038-500000 ต่อ 6003

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.น้ำตาล กิตติกูล

 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี

E-mail : –

Tel : – 038-500000 ต่อ 6017

ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม

 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี

E-mail : –

Tel : – 038-500000

คณบดี

รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ

Assoc. Prof. Dr. Thipwimol Wangkaewhiran

ตำแหน่ง : คณบดีคณะครุศาสตร์

E-mail :thipwimol.wan@rru.ac.th

Tel :038-515826 ext 6101

อ.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์

Mrs. Sureeporn Thummikkaphong

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-mail :sureejoy@yahoo.com

 

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

Asst. Prof. Khanchit  Maraphot

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

E-mail :khanchitm@gmail.com

 

อ.เมธี พรมศิลา

Mr.Methee Promsila

ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

E-mail :methee@techno.rru.ac.th

Tel : 038-500000 ext. 7303

อ.ดร.วรี เรืองสุข

Dr.Varee Rueangsuk

ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

E-mail :varee.rs@gmail.com

 

ผู้อำนวยการ สถาบัน ศูนย์ สำนัก

อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

Mr.Thammaratt Simarojana

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

E-mail :thammarat.sim@rru.ac.th

Tel :038-500000 ต่อ 6401

ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : saifon.sek@rru.ac.th

Tel :038-500000 ต่อ 6501

อ.ดร.นรากร ศรีสุข

Dr.Narakorn Srisuk

ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

E-mail :Narakorn_sr@hotmail.com

 

อ.ดร.จินดา เนื่องจำนงค์

Dr.Jinda Nuangjumnong

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

E-mail :Jinsilp1976@gmail.com

 

น.ส.ประนอม เงินบุคคล

Miss Pranom Ngoenbukhon

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

E-mail :pranom_ng@hotmail.com

 

อ.อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์

Mr.Apiwat Wongnarat

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

E-mail :piwatwong@hotmail.com

 

อ.เทวิกา เบ็ญจวรรณ

Thewika Benchawan

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน

แห่งอนาคต

E-mail :thewikab@gmail.com