รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

Assoc. Prof. Dr. Daungporn Pupaka
รักษาราชการแทนอธิการบดี
E-mail :duangporn.pup@rru.ac.th

Tel : 038-500000 ต่อ 6001

ดร.นฤชล เรือนงาม

Dr. Naruchol  Ruen-ngam
 รองอธิการบดี
E-mail : naruchol.rue@rru.ac.th

Tel : – 038-500000 ต่อ 6009

อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

 Dr. Natapakal Yanmanovisit
รองอธิการบดี
E-mail :Nataprakal.yan@mail.rru.ac.th

Tel : 038-500000 ต่อ 6007

 

ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์

Asst. Prof. Watcharakorn Phahanich
 รองอธิการบดี
E-mail :watcharakorn.pha@rru.ac.th

Tel : 038-500000 ต่อ 6011

 

ผศ.ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา

Asst. Prof. Dr. Pipattra Simarojana
 รองอธิการบดี
E-mail :pipattra.sim@csit.rru.ac.th

Tel : – 038-500000 ต่อ 6002 

ผศ.ดร.สุรกิจ ทองสุก

Asst. Prof. Dr. Surakit Thongsuk
 รองอธิการบดี
E-mail :surakit.tho@rru.ac.th

Tel : – 038-500000 ต่อ 6003

 
 รองอธิการบดี

 

ผศ.ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม

Asst. Prof. Dr. Porntip Onkasem
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : Porntip.onk@rru.ac.th

Tel : – 038-500000 ต่อ 6751

อ.ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์

Mrs. Thidarat Athipanchapong
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : tidarat.ati@rru.ac.th

Tel : – 038-500000 ต่อ 6004

อ.พจนีย์ เชื้อบัณฑิต

Miss Podjanee Chuebundit
ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : Podjanee.cha@rru.ac.th

Tel : – 038-500000 ต่อ 6752

รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ

Assoc. Prof. Dr. Thipwimol Wangkaewhiran
คณบดีคณะครุศาสตร์
E-mail :thipwimol.wan@rru.ac.th

Tel :038-515826 ext 6101

อ.ดร.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์

Dr. Sureeporn Thummikkaphong
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail :sureeporn.thu@rru.ac.th

Tel : 038-500000 ต่อ 6251

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

Asst. Prof. Khanchit  Maraphot
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
E-mail :Khanchit.mar@rru.ac.th

Tel : 038-500000 ต่อ 6201

อ.เมธี พรมศิลา

Mr. Methee Promsila
 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E-mail :methee.pro@rru.ac.th

Tel : 038-500000 ext. 7303

อ.ดร.วรี เรืองสุข

Dr. Varee Rueangsuk
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E-mail :varee.rou@rru.ac.th

Tel : 038-500000 ต่อ 6151

อ.ดร.ปัทมา ผ่องศิริ

Dr. Pattama Pongsiri
 รักษาราชการแทนคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
E-mail : pattama.pho@rru.ac.th

Tel : 038-500000 ต่อ 6380

อ.ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

Dr. Thammaratt Simarojana
อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
E-mail :thammarat.sim@rru.ac.th

Tel :038-500000 ต่อ 6401

ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด

Asst. Prof. Dr. Saifon Sekkhunthod
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : saifon.sek@rru.ac.th

Tel :038-500000 ต่อ 6501

ผศ.ดร.นรากร ศรีสุข

Asst. Prof. Dr. Narakorn Srisuk
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
E-mail :narakorn.sri@mail.rru.ac.th

Tel : 038-500000 ต่อ 6451

อ.ดร.จินดา เนื่องจำนงค์

Dr. Jinda Nuangjumnong
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
E-mail :jinda.nua@rru.ac.th

Tel : 038-500000 ต่อ 6551

น.ส.ประนอม เงินบุคคล

Miss Pranom Ngoenbukhon
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
E-mail :pranom.ngo@rru.ac.th

Tel : 038-500000 ต่อ 6014

อ.อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์

Mr. Apiwat Wongnarat
ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
E-mail :apiwat.won@rru.ac.th

Tel : 038-500000 ต่อ 7600

อ.ดร.เทวิกา เบ็ญจวรรณ

Dr. Thewika Benchawan
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน
แห่งอนาคต
E-mail :thewika.ben@mail.rru.ac.th

Tel : 038-500000 ต่อ 6625