อธิการบดี

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา

Assoc. Prof. Dr. Daungporn Pupaka
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนอธิการบดี
E-mail :daungpornpupaka@gmail.com

Tel : 038-500000 ต่อ 6001

รองอธิการบดี

ดร.นฤชล เรือนงาม

Dr. Naruchol  Ruen-ngam
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีบริหาร
E-mail : naruchol.rue@gmail.com

Tel : – 038-500000 ต่อ 6009

อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

 Dr. Natapakal Yanmanovisit
ตำแหน่ง :รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารบางคล้า
E-mail :phokao1@hotmail.com

Tel : 038-500000 ต่อ 6007

 

ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์

Asst. Prof. Watcharakorn Phahanich
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
E-mail :Phahanich@hotmail.com

Tel : 038-500000 ต่อ 6011

 

ผศ.ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา

Asst. Prof.Dr.Pipattra Simarojana
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีวิชาการ
E-mail :pipattra.sim@csit.rru.ac.th

Tel : – 038-500000 ต่อ 6002 

ผศ.ดร.สุรกิจ ทองสุก

Asst. Prof.Dr.Surakit Thongsuk
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีจัดการทรัพย์สินและกายภาพ
E-mail :surakit.tho@rru.ac.th

Tel : – 038-500000 ต่อ 6003

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม

Asst. Prof. Dr. Porntip Onkasem
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : Prornnaruktip@gmail.com

Tel : – 038-500000

อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์

Mrs. Thidarat Athipanchapong
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : Kruapple.rru@gmail.com

Tel : – 038-500000

อาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต

Miss Podjanee Chuebundit
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : Podjanee.cha@rru.ac.th

Tel : – 038-500000

คณบดี

รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ

Assoc. Prof. Dr. Thipwimol Wangkaewhiran
ตำแหน่ง : คณบดีคณะครุศาสตร์
E-mail :thipwimol.wan@rru.ac.th

Tel :038-515826 ext 6101

อ.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์

Mrs. Sureeporn Thummikkaphong
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail :sureejoy@yahoo.com

Tel : 038-500000 ต่อ 6251

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

Asst. Prof. Khanchit  Maraphot
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
E-mail :khanchitm@gmail.com

Tel : 038-500000 ต่อ 6201

อ.เมธี พรมศิลา

Mr. Methee Promsila
ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E-mail :methee@techno.rru.ac.th

Tel : 038-500000 ext. 7303

อ.ดร.วรี เรืองสุข

Dr. Varee Rueangsuk
ตำแหน่ง : คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E-mail :varee.rs@gmail.com

Tel : 038-500000 ต่อ 6151

รศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์

Assoc. Prof. Dr. Nawasanan Wongprasit
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
E-mail : nawasanan@gmail.com 

Tel : 038-500000 ต่อ 6380

ผู้อำนวยการ สถาบัน ศูนย์ สำนัก

อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

Mr. Thammaratt Simarojana
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
E-mail :thammarat.sim@rru.ac.th

Tel :038-500000 ต่อ 6401

ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด

Asst. Prof. Dr. Saifon Sekkhunthod
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : saifon.sek@rru.ac.th

Tel :038-500000 ต่อ 6501

อ.ดร.นรากร ศรีสุข

Dr. Narakorn Srisuk
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
E-mail :Narakorn_sr@hotmail.com

Tel : 038-500000 ต่อ 6451

อ.ดร.จินดา เนื่องจำนงค์

Dr. Jinda Nuangjumnong
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
E-mail :Jinsilp1976@gmail.com

Tel : 038-500000 ต่อ 6551

น.ส.ประนอม เงินบุคคล

Miss Pranom Ngoenbukhon
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
E-mail :pranom_ng@hotmail.com

Tel : 038-500000 ต่อ 6014

อ.อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์

Mr. Apiwat Wongnarat
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
E-mail :piwatwong@hotmail.com

Tel : 038-500000 ต่อ 7600

อ.ดร.เทวิกา เบ็ญจวรรณ

Dr. Thewika Benchawan
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน
แห่งอนาคต
E-mail :thewikab@gmail.com

Tel : 038-500000 ต่อ 6625