แบบฟอร์มขอใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่

  1. แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  2. แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้ (User Account) เพื่อใช้บริการระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์และบุคลากร มรร.
  3. แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้ (User Account) เพื่อใช้บริการระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์พิเศษ
  4. Internet_V แบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตชั่วคราว 
  5. แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนรหัสผ่านและต่ออายุการใช้งาน
  6. แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  7. แบบฟอร์มขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  8. แบบฟอร์มขอใช้บริการโฮมเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  9. แบบฟอร์มของติดตั้งโทรศัพท์