ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ