มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ BLUETECH CITY และ DOUBLE P LAND จัดทำโครงการ STAR OF THE FUTURE

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ BLUETECH CITY และ DOUBLE P LAND จัดทำโครงการ STAR OF THE FUTURE เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมไปถึงเพื่อผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในทิศทางที่ภาครัฐจะให้การส่งเสริม
วันนี้ ( 11 มี.ค. 65) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหาร นิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “STAR OF THE FUTURE โดยนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ บริหารงานโดย บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่าโครงการ “STAR OF THE FUTURE” เป็นการร่วมมือกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ และ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด โดยจะรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 3,000 บาท/เดือน และเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวัน 31 มีนาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี กล่าวว่าในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ คือ ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4-ม.6) ไม่น้อยกว่า 3.00 มีความตั้งใจที่จะศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามระยะเวลาของหลักสูตร มีความประพฤติดี ทัศนคติดี มีจิตอาสา และสำนึกรักท้องถิ่น มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มีความพร้อม และสามารถเข้าร่วมการฝึกสหกิจศึกษา หรือการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานตามหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรม อื่นๆที่มหาวิทยาลัยและบริษัทจัดขึ้น และมีความสนใจในการทํางานในภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมภายหลังสำเร็จการศึกษา
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ กล่าวว่าโครงการ “STAR OF THE FUTURE “ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบรรเทาภาระของผู้ปกครองและประชาชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับด้านการผลิตบุคลากรที่สำคัญ หมวดอุตสาหกรรมยานยนต์ และ นวัตกรรม เทคโนโลยี สมัยใหม่ ซึ่งโครงการนี้ จะส่งเสริมการฝึกฝนด้านปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี ที่นักศึกษาจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด เนื่องจากมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ร่วมกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและประยุกต์นำความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์หลังจากที่ ได้จบการศึกษาเข้าสู่แรงงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็น กำลังสำคัญ ของอุตสาหกรรม ด้านพลังงานทดแทน ของประเทศโดยรวม และระหว่างข้อตกลงนานาชาติระหว่างประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ จะนำประเทศ ประชาชนโดยเฉพาะบุคลากรและประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับคุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการลงนามในครั้งนี้