422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

Phone: 038-500-000    

Fax :038-810-337 

  E-mail : saraban@rru.ac.th