pp324380818

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่” ในพิธีเดินขบวนพาเหรด งานสร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 08.35 น. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมการเแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 “ศรีอยุธยาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา …
Read More
วันที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข …
Read More
วันที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 09.30 -12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นรากร …
Read More
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 วันนี้( 31 พ.ค. 66) เวลา 09.19 น …
Read More
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับวิทยาลัย Baria – Vungtau College of Education (BVCE) ประเทศเวียดนาม เพื่อขยายกรอบความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมกับกำหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของทั้งสองสถาบันการศึกษา วันนี้ …
Read More
วันที่ 28 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 และให้โอวาทแก่นักศึกษา …
Read More
วันที่ 27 พ.ค. 66 เวลา 9.00 น. นายกิตติพงษ์ ทับพยุง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา นายนิรุธ หมื่นสุนทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ …
Read More
วันที่ 26 พ.ค. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี …
Read More

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ระกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 4 รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ ประเภทคณาจาย์ประจำสังกัดคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 2 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 1 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาภาคพิเศษเ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการศูนย์ออกกำลังการ(ฟิตเนส) รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการใช้บริการศูนย์บริการ(ฟิตเนส) รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ (ฉบับที่ 19) วันที่ 01/8/2564 รายละเอียด
วันที่ 2 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ …
Read More
วันที่ 31 พ.ค. 66 เวลา 15.30 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ …
Read More
วันที่ 31 พ.ค. 66 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2566 ณ …
Read More
วันที่ 30 พ.ค. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา …
Read More
วันที่ 30 พ.ค. 66 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ …
Read More
วันที่ 30 พ.ค. 66 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ …
Read More
วันที่ 26 พ.ค. 66 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี ร่วมประชุมกับอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข …
Read More
วันที่ 26 พ.ค. 66 เวลา 13.00 น. ตัวแทนคณาจารย์ จากคณะต่างๆ ซึ่งเป็นผู้นำแกนหลัก รวมไปถึงบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย …
Read More

ระบบสารสนเทศ

0 4 0 9 6 5
Total Users : 40965
Views Today : 585
Views Yesterday : 347
Views Last 7 days : 3359
Views Last 30 days : 15710
Views This Month : 2776
Total views : 154967
Who's Online : 0

ติดต่อมหาวิทยาลัย

422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

Phone: 038-500-000    Fax :038-810-337      E-mail : saraban@rru.ac.th