pp324380818

วันที่ 17 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมหลักสูตรระยะสั้นเติมใจให้ตนและคนข้างเคียง รุ่นที่ 3 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ …
Read More
วันที่ 16 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น. นายสุรัตน์ จรกรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จับมือกับศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต เปิดค่ายศิลปะโครงการส่งเสริมพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ เป็นประธานเปิดค่ายศิลปะ …
Read More
วันที่ 14 ก.พ. 67 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ …
Read More
วันที่ 13 ก.พ. 67 เวลา 10.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในโครงการทำบุญเลี้ยงพระอาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน …
Read More
วันที่ 13 ก.พ. 67 เวลา 08.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันสักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ …
Read More
วันที่ 12 ก.พ. 67 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ …
Read More
วันที่ 12 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำตาล …
Read More
วันที่ 11 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 3) ปีการศึกษา 2567 ซึ่งคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาเป็นการสอบแบบออนไซด์ …
Read More

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ในวันฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ระกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 4 รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ ประเภทคณาจาย์ประจำสังกัดคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 2 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 1 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาภาคพิเศษเ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการศูนย์ออกกำลังการ(ฟิตเนส) รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการใช้บริการศูนย์บริการ(ฟิตเนส) รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ (ฉบับที่ 19) วันที่ 01/8/2564 รายละเอียด
วันที่ 17 ก.พ. 67 เวลา 11.00 น. นางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ และสภานักศึกษาภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณากำหนดจัดการแข่งขันกีฬาราชนครินทร์เกมส์ …
Read More
วันที่ 16 ก.พ. 67 เวลา 07.00-09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์และอาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดี …
Read More
วันที่ 16 ก.พ. 67 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing …
Read More
วันที่ 15 ก.พ. 67 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี …
Read More
วันที่ 15 ก.พ. 67 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ครั้งที่ 1/2567 …
Read More
วันที่ 15 ก.พ. 67 เวลา 09.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องน้ำผึ้ง ขั้น …
Read More
วันที่ 15 ก.พ. 67 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร …
Read More
วันที่ 15 ก.พ. 67 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนายพิชยะกิตติ์ พิณแพทย์ …
Read More

ระบบสารสนเทศ

0 9 3 1 4 0
Total Users : 93140
Views Today : 382
Views Yesterday : 636
Views Last 7 days : 4098
Views Last 30 days : 18111
Views This Month : 11163
Total views : 331521
Who's Online : 1

ช่องทาง social - ของมหาวิทยาลัย Line TikTok Youtube

ติดต่อมหาวิทยาลัย

422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

Phone: 038-500-000    Fax :038-810-337      E-mail : saraban@rru.ac.th

วันเวลาราชการ 8.30 น – 16.30 น.