pp324380818

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่” ในพิธีเดินขบวนพาเหรด งานสร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR (The Common …
Read More
วันที่ 15 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่จะสำเร็จการศึกษาได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ …
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมพ์วิภา สวัสดิ์รักษ์ และ นางสาวชารีรัตน์ สุวรรณเชษฐ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล ขวัญใจมหาชน …
Read More
วันที่ 13 มีนาคม 2566 อาจารย์อภิวัฒณ์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมายให้นางสาวพนิตตา สนนำพา และนางสาวรุจิรา ขุนวงษ์ เป็นวิทยากรให้กับ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการจัดจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับตำบลบางแก้ว ประจำปี …
Read More
วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร เป็นประธานในการขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด ซึ่งเป็นพัสดุที่หมดอายุการใช้งาน เสื่อมสภาพ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน …
Read More
วันที่ 12 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด “กิจกรรมการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ …
Read More
วันที่ 12 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ …
Read More
วันนี้ (11 มี.ค. 66) เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร. พรทิพย์ อ้นเกษม …
Read More

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ระกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 4 รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ ประเภทคณาจาย์ประจำสังกัดคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 2 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 1 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาภาคพิเศษเ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการศูนย์ออกกำลังการ(ฟิตเนส) รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการใช้บริการศูนย์บริการ(ฟิตเนส) รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ (ฉบับที่ 19) วันที่ 01/8/2564 รายละเอียด
วันที่ 17 มี.ค.66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ …
Read More
วันที่ 16 มี.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี นางสาวสิริณัฎฐ์ ควรประกอบกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน …
Read More
วันที่ 16 มี.ค. 66 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 “รภ.ราชนครินทร์ …
Read More
วันที่ 16 มี.ค. 66 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายการจัดสร้างอนุสาวรีย์ฯ โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี …
Read More
วันนี้ (16 มี.ค. 66) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ธนเทพ …
Read More
วันที่ 16 มี.ค. 66 เวลา 09.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 …
Read More
วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก …
Read More
วันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร …
Read More

ระบบสารสนเทศ

0 2 8 4 8 1
Total Users : 28481
Views Today : 459
Views Yesterday : 688
Views Last 7 days : 4552
Views Last 30 days : 20076
Views This Month : 16251
Total views : 118139
Who's Online : 0

ติดต่อมหาวิทยาลัย

422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

Phone: 038-500-000    Fax :038-810-337      E-mail : saraban@rru.ac.th