การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  1. โครงการอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามารตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ”
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม
  3. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานจริยธรรม และประมวลจริยธรรม เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ”
  4. สรุปผลโครงการอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานจริยธรรม และประมวลจริยธรรม เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ” วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
  5. โครงการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  6. รายงานสรุปการดำเนินโครงการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  7. บบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  8. แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่