การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามารตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ” คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรม การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานจริยธรรม และประมวลจริยธรรม เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ” สรุปผลโครงการอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานจริยธรรม และประมวลจริยธรรม เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ” วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โครงการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รายงานสรุปการดำเนินโครงการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่