ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 12 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2565 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และที่ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์