ข่าวประชุม

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรด้านสาธารณสุขการแพทย์ แปรรูป เทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 2 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรด้านสาธารณสุขการแพทย์ แปรรูป เทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษ TEC-W

วันที่ 2 ก.พ. 66 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษ TEC-W ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการกระบวนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบร่วม ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ครูเชิงพื้นที่ รวมถึงการจัดการความรู้ครูต้นแบบ เพื่อแสดงศักยภาพและพลังการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการ Engagement Thailand ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ Engagement Thailand ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระใน การประชุม เรื่อง วางแผนการดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ และสรุปกิจกรรมวิชาการในเดือนที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นประธานในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อคืนข้อมูลผลการศึกษาความต้องการระดับพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออก

วันที่ 30 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อคืนข้อมูลผลการศึกษาความต้องการระดับพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออก ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีนำเสนอข้อมูลความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระดับพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายนักวิจัย ผู้แทนของหน่วยงานในระบบ ววน. ในพื้นที่ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนและติดตามการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) …

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อคืนข้อมูลผลการศึกษาความต้องการระดับพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออก Read More »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

วันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

โครงการยกระดับการบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับต้นน้ำ (upstream system)

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการหาประเด็นโจทย์วิจัย ภายใต้โครงการยกระดับการบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับต้นน้ำ (upstream system) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรและงบประมาณ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

หารือ แนวทางการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัย e-Research

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมกับ นายวิทวัส พันธุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยทีมงาน ในประเด็นการหารือ แนวทางการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัย e-Research มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้ ณ ห้องประชุม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

สกสว.เปิดเวทีฟังเสียงสะท้อนพื้นที่ภาคตะวันออก

จี้แก้ภัยแล้ง-ความรุนแรง-เพิ่มทักษะแรงงานอีอีซี   โครงการจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อคืนข้อมูลผลการศึกษาความต้องการระดับพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออก วันที่ 30 มกราคม 2566 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำเสนอข้อมูลความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระดับพื้นที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนภูมิภาคทั่วไทย และติดตามการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป รศ. ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบุว่าเวทีครั้งนี้จะข้อมูลบางส่วนมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อฉายภาพปัญหา ช่องว่าง และแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาพรวมและรายประเด็นที่ชัดเจน ทั้งนี้กรอบทิศทางการพัฒนาตามแผนภาคมีเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาฐานเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน จึงต้องปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและบริการซึ่งจะต้องพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การค้าชายแดน และพัฒนาแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในภาวะวิกฤต ขณะที่นางชลนภา ชื่นชมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ สกสว. กล่าวถึงแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2567-2570 ที่มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ว่าจะเน้นการมีส่วนร่วมและสานพลังกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอนาคต และพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ซึ่ง สกสว.จะนำข้อมูลในพื้นที่มาออกแบบแผน ววน. …

สกสว.เปิดเวทีฟังเสียงสะท้อนพื้นที่ภาคตะวันออก Read More »

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 ม.ค. 66  เวลา 14.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ