ข่าวประชุม

ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนการยกระดับการท่องเที่ยวอำเภอบางคล้า

วันที่ 22 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับและร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนการยกระดับการท่องเที่ยวอำเภอบางคล้า โดยมี นายศิริชัย เผ่าบรรจง นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า พร้อมด้วยนางธัญญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 22 เม.ย. 67 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ครั้งที่4

วันที่ 20 เม.ย. 67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และที่ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวนการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมชี้แจงการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (Fundamental Fund; FF)

วันที่ 19 เม.ย. 67 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยรายละเอียดการประชุมมีดังนี้ 1. ชี้แจ้งกลไกและการสนับสนุนด้านการวิจัย สำหรับหน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. รายงานแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลผลิต 3. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของผลผลิตและหลักฐาน 4. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน ผ่านระบบ NRIIS 5. การใช้ Past Performance ประกอบการจัดสรรงบประมาณ FF ปี 2568 6. ข้อมูลการใช้ประโยชน์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัย ระยะเวลาต่อเนื่อง …

ประชุมชี้แจงการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (Fundamental Fund; FF) Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา

วันที่ 19 เม.ย. 67 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2567 พร้อมกันนี้ยังได้มีกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร จากรองอธิการบดี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง

วันที่ 19 เม.ย. 67 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี กล่าวให้กำลังใจและให้โอวาทกับผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 32 “บัวสายเกมส์” ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจะจัดในระหว่างวันที่ 21 – 26 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 19 เม.ย. 67 เวลา 09.30 น. นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 /2567 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการในงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 18 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการในงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “แรงงานยุคใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผลักดันอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย” ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

โครงการจัดเวทีหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่นำร่องอำเภอบางคล้า

วันนี้ (18 เม.ย. 67) เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการจัดเวทีหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่นำร่องอำเภอบางคล้า โดยได้รับเกียรติจากนายสาครินทร์ จำปา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่นำร่องอำเภอบางคล้า เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคีในพื้นที่ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวผลักดันสู่การเป็นเมือง Soft Power ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรและประสานงานนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน

วันที่ 17 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร และประสานงานนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปี 2567 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา