ข่าวประชุม

วางแผนการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 24 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การวางแผนการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย

วันนี้ (24 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการตลาดเกษตรปลอดภัย

วันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และอาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการตลาดเกษตรปลอดภัย โครงการตลาดนำการผลิตสู่ “มหานครแห่งสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างประธานเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS แปดริ้ว) ผู้แทนเกษตรกร ร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหาร และสถาบันการศึกษา (นำร่อง) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมเกษตรกรทำการเกษตรปลอดภัยสูง และเพื่อจัดหาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยสู๋ผู้บริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมชี้แจงแนวทางส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 13.00 – 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์จารุต ฐิติวร ผู้จัดการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) อาจารย์ ดร.กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวนุจรี ฮีมหมัด เจ้าหน้าที่วิจัย งานวิจัย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยกลไก University Holding Company ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2566 นำโดย ดร.เดชชัย สินเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เตรียมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาสร้างอนาคตบัณฑิตสู่สถานประกอบการ

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา “สร้างอนาคตบัณฑิต สู่สถานประกอบการ” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บริษัท โปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จำกัด ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR)ระบบERP

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ระบบ เพื่อให้ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดขอผิดพลาด ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์จักรกริช ไชยเนตร อาจรย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

การเขียนแผนที่ทางวัฒนธรรมสำหรับการขับเคลื่อนทุนทางทางวัฒนธรรม

วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการเขียนแผนที่ทางวัฒนธรรม (cultural mapping) สำหรับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรงศ์ นัยวินิจ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ประจำสาขาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ กำมณี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมหารือการจัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ทุนการศึกษา

วันที่ 20 – 21 พ.ย. 66 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนายปิยะ นุชพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานนิติการ ร่วมประชุมหารือการจัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ทุนการศึกษา โครงการ”สร้างอนาคตบัณฑิต สู่สถานประกอบการ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บริษัทโปรเกรส พาร์ท แอนด์ ได จำกัด ครั้งที่ 2 และการจัดทำ (ร่าง) รายละเอียดของโครงการความร่วมมือ รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ใบสมัคร รวมทั้งหารือเรื่องแผนการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษา ผ่านโปรแกรม zoom meeting online