แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขอใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้ (User Account) เพื่อใช้บริการระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์และบุคลากร มรร. แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้ (User Account) เพื่อใช้บริการระบบสารสนเทศ สำหรับอาจารย์พิเศษ Internet_V แบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตชั่วคราว  แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนรหัสผ่านและต่ออายุการใช้งาน แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  แบบฟอร์มขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  แบบฟอร์มขอใช้บริการโฮมเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แบบฟอร์มของติดตั้งโทรศัพท์

แบบฟอร์มสารสนเทศ นักศึกษา

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนรหัสผ่านและต่ออายุการใช้งาน แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มขอใช้บริการโฮมเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์