pp324380818

วันที่ 22 เม.ย. 67 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี …
Read More
วันที่ 22 เม.ย. 67 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ …
Read More
วันที่ 21 เม.ย. 67 เวลา 10.00 น. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร …
Read More
วันที่ 21 เม.ย. 67 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี …
Read More
วันที่ 21 เม.ย. 67 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินการสอบผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 5) ปีการศึกษา 2567 ซึ่งคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาเป็นการสอบแบบออนไซด์ …
Read More
วันที่ 11 เมษายน 2567 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ …
Read More
บรรยากาศตลาดนัด “สารภีมาร์เก็ต@ราชภัฏราชนครินทร์” ยามเย็น ช้อป ชิม ชิล วันพุธที่ 17 เม.ย. 67 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา …
Read More
วันที่ 17 เม.ย. 67 เวลา 10.30 น. อาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต และ อาจารย์พีรณัฐ ทรงเกตุกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐาน(นาฏศิลป์ศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำการฝึกซ้อมรำถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร …
Read More

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ในวันฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ระกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 4 รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ ประเภทคณาจาย์ประจำสังกัดคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 2 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 1 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาภาคพิเศษเ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการศูนย์ออกกำลังการ(ฟิตเนส) รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการใช้บริการศูนย์บริการ(ฟิตเนส) รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ (ฉบับที่ 19) วันที่ 01/8/2564 รายละเอียด
วันที่ 22 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี …
Read More
วันที่ 22 เม.ย. 67 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร …
Read More
วันที่ 20 เม.ย. 67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบออนไลน์ …
Read More
วันที่ 19 เม.ย. 67 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 …
Read More
วันที่ 19 เม.ย. 67 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2567 พร้อมกันนี้ยังได้มีกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป …
Read More
วันที่ 19 เม.ย. 67 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี กล่าวให้กำลังใจและให้โอวาทกับผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง …
Read More
วันที่ 19 เม.ย. 67 เวลา 09.30 น. นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 /2567 ณ …
Read More
วันที่ 18 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี …
Read More

ระบบสารสนเทศ

1 0 5 0 0 3
Total Users : 105003
Views Today : 41
Views Yesterday : 811
Views Last 7 days : 4684
Views Last 30 days : 16717
Views This Month : 12978
Total views : 366877
Who's Online : 2

ช่องทาง social - ของมหาวิทยาลัย Line TikTok Youtube

ติดต่อมหาวิทยาลัย

422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

Phone: 038-500-000    Fax :038-810-337      E-mail : saraban@rru.ac.th

วันเวลาราชการ 8.30 น – 16.30 น.