ประกาศการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้าง ประจำปีการศึกษา 2565รายละเอียด
ระกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 4รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ ประเภทคณาจาย์ประจำสังกัดคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยีรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และราชการรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 2รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 1รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาภาคพิเศษเ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการศูนย์ออกกำลังการ(ฟิตเนส)รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการใช้บริการศูนย์บริการ(ฟิตเนส)รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ (ฉบับที่ 19) วันที่ 01/8/2564รายละเอียด

วันที่ 29 พ.ย. 65 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ …
Read More
วันที่ 29 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ด้านการศึกษาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ …
Read More
วันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี มอบหมายให้นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมประสานงานกับนายวราห์ …
Read More
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม (Team building)ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ในวันเสาร์ที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ณ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก …
Read More
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน …
Read More
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติพงษ์ ทับพยุง หัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ทีมวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงพื้นที่ในการรายงานผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ปลาร้าโยธะกา ในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส และรูปแบบผลิตภัณฑ์ของปลาร้าข้าวคั่วให้กับชุมชนตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว …
Read More
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ปิ่นทอง ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนชิตใจชื่น อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี …
Read More
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์สราวุธ โรจนศิริ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์พงศา รวมทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต …
Read More

วันที่ 30 พ.ย. 65 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องแนวทางการดำเนินการงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในภาวะวิกฤติของมหาวิทยาลัยไทย ณ ห้องนางนวล …
Read More
วันที่ 29 พ.ย. 65 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ …
Read More
วันที่ 29 พ.ย.65 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าพบนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา …
Read More
วันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร …
Read More
วันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผนจัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 28 …
Read More
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมการจัดการประกวดทูตกิจกรรม(ดาว-เดือน) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา …
Read More
วันที่ 25 พ.ย. 65 เวลา 13.00 น. นายอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมเพื่อดำเนินโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) …
Read More
วันที่ 25 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายรับรายจ่ายประจำคณะ เพื่อเป็นการติดตามแนวทางการเพิ่มรายได้ …
Read More

ระบบสารสนเทศ

0 0 9 9 8 3
Total Users : 9983
Views Today : 1092
Views Yesterday : 697
Views Last 7 days : 5901
Views Last 30 days : 19595
Views This Month : 1092
Total views : 42162
Who's Online : 4

ติดต่อมหาวิทยาลัย

422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

Phone: 038-500-000    Fax :038-810-337      E-mail : saraban@rru.ac.th