สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จับมือกับบริษัท ทีเอสอาร์เทค จำกัด จัดการอบรมและแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า วันนี้ ( 2 ก.พ. 66 ) เวลา 08.30 …
Read More
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรชีววิทยา ให้กับโรงเรียนพนัสพิทยาคาร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 30 คน …
Read More
วันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วย …
Read More
วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้รับเกียรติจากชมรมรักษ์รำวงมาตรฐาน รำวงพื้นบ้าน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ให้เป็นวิทยากร …
Read More
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารคณาจารย์ โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น ตำบลบางเตย อำเภอเมือง …
Read More
วันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานการประชุมการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 31 “รภ.ราชนครินทร์ …
Read More
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 อาจารย์ณฐ สบายสุข ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นายอาทิตย์ …
Read More
วันที่ 26 ม.ค. 2566 อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้งานแนะแนวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.อมรรัศมี จิณรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี พร้อมด้วยบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวแสงเทียน นามนิตย์ …
Read More

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ระกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 4 รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ ประเภทคณาจาย์ประจำสังกัดคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 2 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 1 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาภาคพิเศษเ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการศูนย์ออกกำลังการ(ฟิตเนส) รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการใช้บริการศูนย์บริการ(ฟิตเนส) รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ (ฉบับที่ 19) วันที่ 01/8/2564 รายละเอียด
วันที่ 2 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา …
Read More
วันที่ 2 ก.พ. 66 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษ TEC-W ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ …
Read More
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา …
Read More
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ Engagement Thailand ครั้งที่ …
Read More
วันที่ 30 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อคืนข้อมูลผลการศึกษาความต้องการระดับพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออก ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท …
Read More
วันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์และหารายได้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี …
Read More
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการหาประเด็นโจทย์วิจัย ภายใต้โครงการยกระดับการบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับต้นน้ำ (upstream system) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร …
Read More
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมกับ นายวิทวัส …
Read More

ระบบสารสนเทศ

0 2 0 8 9 5
Total Users : 20895
Views Today : 981
Views Yesterday : 1382
Views Last 7 days : 6428
Views Last 30 days : 21943
Views This Month : 5698
Total views : 87643
Who's Online : 1

ติดต่อมหาวิทยาลัย

422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

Phone: 038-500-000    Fax :038-810-337      E-mail : saraban@rru.ac.th