pp324380818

วันที่ 24 พ.ย. 66 เวลา 07.49 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมขบวนแห่องค์หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2566 ซึ่งได้อัญเชิญหลวงพ่อโสธรและขบวนพาเหรดจากหน่วยงานและโรงเรียนเรียนต่างๆ แห่ไปรอบเมืองในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยไฮไลท์ของขบวนแห่ในปีนี้ อยู่ที่ริ้วขบวนของธนาคารกรุงไทย …
Read More
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์หลวงพ่อโสธร บริเวณประตูทางเข้าด้านข้าง มหาวิทยาลัยฯ ริมถนนศรีโสธร ซึ่งเป็นเส้นทางที่ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่าน ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 …
Read More
วันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี กิจการนักศึกษาและบริหารบางคล้า ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่จัดกิจกรรมลอยกระทง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย …
Read More
วันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตและหลักสูตรระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา …
Read More
วันที่ 21 พ.ย. 66 อาจารย์ ดร.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้อาจารย์นวลปราง แสงอุไร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567 …
Read More
วันที่ 21 พ.ย. 66 เวลา 16.30 น.ผู้ช่วยศาตราจารย์รติยา สุทธิธรรม พร้อมด้วยอาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต และอาจารย์พีรณัฐ ทรงเกตุกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทำการฝึกซ้อมการแสดงชุด …
Read More
วันที่ 20 พ.ย. 2566 ดร.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวปรียาภรณ์ นิลนนท์ และนางสาวชนิตรา …
Read More
วันที่ 20 พ.ย. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “แสดงพลังร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 …
Read More

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 รายละเอียด
ประกาศการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้าง ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ระกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 4 รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ ประเภทคณาจาย์ประจำสังกัดคณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และราชการ รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 2 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019) ฉบับที่ 1 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาภาคพิเศษเ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการศูนย์ออกกำลังการ(ฟิตเนส) รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการใช้บริการศูนย์บริการ(ฟิตเนส) รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ (ฉบับที่ 19) วันที่ 01/8/2564 รายละเอียด
วันที่ 24 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การวางแผนการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 …
Read More
วันนี้ (24 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ …
Read More
วันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี …
Read More
วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 13.00 – 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ …
Read More
วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2566 นำโดย ดร.เดชชัย สินเจริญ …
Read More
วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษา “สร้างอนาคตบัณฑิต สู่สถานประกอบการ” …
Read More
วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ระบบ เพื่อให้ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน …
Read More
วันที่ 22 พ.ย. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์จักรกริช ไชยเนตร อาจรย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …
Read More

ระบบสารสนเทศ

0 7 6 9 1 5
Total Users : 76915
Views Today : 934
Views Yesterday : 1280
Views Last 7 days : 5800
Views Last 30 days : 23991
Views This Month : 23361
Total views : 278117
Who's Online : 1

ติดต่อมหาวิทยาลัย

422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

Phone: 038-500-000    Fax :038-810-337      E-mail : saraban@rru.ac.th

วันเวลาราชการ 8.30 น – 16.30 น.