Uncategorized

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 19 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 4 ส.ค. 66 เวลา 16.00 น. นายสุรัตน์ จรกรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเตรียมจัดงานคืนสู่เหย้า ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ม.ค. 67 พร้อมพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 จำนวน 30 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท และพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการมหกรรมสุขภาพ “RRU วัยใสใส่ใจสุขภาพ” และงานเปิดโลกกิจกรรม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 ก.ย. 66 นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาอนุมัติการจัดทำป้ายแสดงความยินดี กับบัณฑิตในวันซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 18 ส.ค. 66 และพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อสมาทร์ทีวี ให้กับงานประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยฯ

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่4

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่4 ที่จะไปทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 – 29 กันยายน 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.โสภณวิชญ์ เสกขุนทด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร ขุนค้า กล่าวให้โอวาสและแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ #สารภีเกมส์

วันที่ 8 มี.ค. 66  เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ หรือ ”สารภีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา สำหรับกีฬา”สารภีเกมส์” จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีของนักศึกษาทั้ง 5 คณะ ที่ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ รวมไปถึงส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดจนเพื่อเป็นการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาด้าน อบายมุขและสิ่งเสพติด สำหรับการแข่งขันในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 มีประเภทกีฬาที่จัดแข่งขันได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง แชร์บอล และROV …

กีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ #สารภีเกมส์ Read More »

คณะต่างๆของมหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที 4 ม.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาประกอบไปด้วย -การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน -การสังเคราะห์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา -พิจารณาประกาศคณะกรรการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565 -พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และค่าตอบแทนในการดำเนินการ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ -พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 -พิจารณาการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการให้บริการรถสำหรับบุคลากรเดินทาง ไปปฏิบัติงานที่บางคล้า ระหว่างการให้บริการด้วยรถของมหาวิทยาลัย กับรถเช่า -พิจารณาการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการแยกมิเตอร์ไฟฟ้าแต่ละอาคาร -พิจารณาการจัดทำแผนระบบไฟฟ้าบนหลังคา (Sola …

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Read More »

เปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา2565

วันที่ 21 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน“เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565″ โดยมีคณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรม ณ โดมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา นายกันตภณ ครองทรัพย์ นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ กล่าวว่า งาน“เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565″ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจกิจกรรมเหมือนกัน ได้มีโอกาสเลือกชมรมและสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม รวมไปถึงเพื่อให้แต่ละชมรมได้รับสมัครสมาชิกใหม่ และนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมีรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น รวมไปถึงเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ในการทำงาน และเกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในส่วนผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 – 4 ประมาณ 1,800 คน มีชมรม เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 18 ชมรม ประกอบไปด้วย ชมรมการเป็นผู้ประกอบการ ชมรมเปตอง ชมรมนักศึกษามุสลิม ชมรมคาราเต้-โด ชมรม …

เปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา2565 Read More »

กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นถิ่นบ้านโพธิ์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข คณบดี (หัวหน้าโครงการวิจัย) “แม่น้ำบางปะกง : ทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยอาจารย์ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ (หัวหน้าแผนงานวิจัย) และอาจารย์ลักคณา น้อยสว่าง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นถิ่นบ้านโพธิ์ โดยมีนักดนตรีอาวุโสของอำเภอบ้านโพธิ์ เข้าร่วมการแสดง เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับชมดนตรีพื้นถิ่น ที่ปัจจุบันหาชมได้ยากและเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้รับเกียรติจากนายยศชาภณ บุญเจริญ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโพธิ์ นายสมศักดิ์ สนกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ ให้การต้อนรับและนำคณะครูนักเรียนเข้าชมการแสดง และได้มอบเอกสารแผ่นพับข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับทางโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับการศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบ่งกลุ่มเพื่อเสนอและกลั่นกรองแผนงานตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1

วันที่ 18 ส.ค. 65 เวลา 08.30-16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์​สมศักดิ์​ ทองแก้ว​ อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567) และการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมราวินทรา บีช …

แบ่งกลุ่มเพื่อเสนอและกลั่นกรองแผนงานตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1 Read More »

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์GIจังหวัดฉะเชิงเทรา (มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า)

วันที่ 10 มิ.ย. 65  เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พร้อม ด้วยคณะผู้ดำเนินงานโครงการโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control)สินค้ามะพร้าวน้ำหอมบางคล้า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาและลงมติรับรองผลการตรวจประเมินเพื่อประกอบการยื่นขอ อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียง ทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยมีสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมดั้งเดิมของแปดริ้วและมีพื้นที่ปลูกอุดมสมบูรณ์ เป็นน้ำกร่อย ซึ่งมีแร่ธาตุที่ช่วยให้มะพร้าวเจริญเติบโต ได้ดี มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์จนนำสู่การขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตาม ทะเบียนเลขที่ สช 63100140 โดยขอขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 2 …

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์GIจังหวัดฉะเชิงเทรา (มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า) Read More »