ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 19 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต