โครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน

วันที่ 18 พ.ค. 67 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน กิจกรรมที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยตามแนวทางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาที่รองรับการเลื่อนวิทยฐานะครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาตามแนวคิดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา” โดยได้รับเกียรติจากนางสาวิชญา โมพีชาติ และนางสาวเจนจิรา โลชา นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่