กีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ #สารภีเกมส์

วันที่ 8 มี.ค. 66  เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ หรือ ”สารภีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา สำหรับกีฬา”สารภีเกมส์” จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีของนักศึกษาทั้ง 5 คณะ ที่ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ รวมไปถึงส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดจนเพื่อเป็นการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาด้าน อบายมุขและสิ่งเสพติด สำหรับการแข่งขันในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 มีประเภทกีฬาที่จัดแข่งขันได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง แชร์บอล และROV รวม 7 ประเภท ทั้งนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 4 รายการ คือ วิ่งกระสอบ กินวิบาก ชักเย่อ และ ตีกอล์ฟคนจน