ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 8 มี.ค. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสำหรับผู้บริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารระดับสูงให้มีภาวะความเป็นผู้นำ สร้างกรอบแนวคิดการทำงานและการบริหารในเชิงรุก และเพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานยุคใหม่ ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์