อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ (เศษวัสดุหมากแห้ง)”

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยอาจารย์โยธิน จี้กังวาฬ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นักวิชาการศึกษา นางสาวนวลลออ อนุสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ และนางสิริญญา รักจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจากกลุ่มเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ (เศษวัสดุหมากแห้ง)” และเยี่ยมชมหอศิลป์ RRU ณ หอศิลป์ RRU มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์