ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที 4 ม.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาประกอบไปด้วย
-การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน
-การสังเคราะห์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
-พิจารณาประกาศคณะกรรการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565
-พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และค่าตอบแทนในการดำเนินการ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
-พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และแผนพัฒนาคุณภาพ
ปีการศึกษา 2565
-พิจารณาการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการให้บริการรถสำหรับบุคลากรเดินทาง ไปปฏิบัติงานที่บางคล้า ระหว่างการให้บริการด้วยรถของมหาวิทยาลัย กับรถเช่า
-พิจารณาการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการแยกมิเตอร์ไฟฟ้าแต่ละอาคาร
-พิจารณาการจัดทำแผนระบบไฟฟ้าบนหลังคา (Sola Rooftop)
-หารือการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์