ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่4

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่4 ที่จะไปทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 – 29 กันยายน 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.โสภณวิชญ์ เสกขุนทด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร ขุนค้า กล่าวให้โอวาสและแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Leave a Comment

Your email address will not be published.