ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายใต้BCGโมเดล

วันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายใต้ BCG โมเดล ร่วมกับนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ,นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ,นายวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย ,นางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม และนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งความร่วมมือในวันนี้จะเป็นการบูรณาการร่วมกันส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชน โดยขับเคลื่อนพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ BCG โมเคล โดยจะร่วมมือกันในการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ วัสดุเหลือทิ้ง และการจัดการขยะชุมชนให้เป็น “Zero waste” ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมไปถึงการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์กับภาคการเกษตร อันจะทำให้เกิดการพัฒนายกระดับให้เกษตรกรและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กรุงเทพฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มเพื่อความยั่งยืน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางในการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด หอจดหมายเหตุ ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องสมุด รวมไปถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักวิธีป้องกัน อนุรักษ์ และซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้อย่างถูกวิธี

สัมมนา หัวข้อ “การสร้างเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษา

วันที่ 21 ก.ค. 65 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “การสร้างเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษา” โดยมีศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ร่วมด้วย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานอนุกรรมาธิการด้านวิชาการและการเสริมสร้างการให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนตัวแทนจากส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในการสัมมนา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ สำหรับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูล องค์ความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในอันที่จะนำไปประมวลผลจากภาคการศึกษา และภาคองค์กรต่าง …

สัมมนา หัวข้อ “การสร้างเสริมความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษา Read More »

โครงการ “จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2565”

วันที่ 20 ก.ค. 65 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี มอบหมายให้นางวัลยา วงศ์นรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2565” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษามีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เราทำดีด้วยหัวใจ ตามพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อบรมการประดิษฐ์ดอกสารภี ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษา

วันที่ 11 ก.ค. 2565 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดอบรมการประดิษฐ์ดอกสารภี ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม โดยมีอาจารย์ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น เป็นวิทยากร ซึ่งมีการบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบวิชาชุมนุมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์

พิธีแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการ ศึกษา 2565

วันที่ 11 ก.ค. 65 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ดร.นฤชล เรือนงาม พร้อมด้วยอาจารย์ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี ร่วมพิธีแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการ ศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหารคณะ ศูนย์/สำนัก รวมไปถึงคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ วัดบางไทร ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมอิ่มบุญเข้าพรรษา

วันที่ 11 ก.ค. 65 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมอิ่มบุญเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการนำเทียนพรรษาพร้อมด้วยพุ่ม ไปถวายแด่พระสงฆ์วัดโสธรวรารามวรวิหาร ณ ศาลาการเปรียญ (ชั้น 2)

ต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วันที่ 8 ก.ค. 65 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 4 ก.ค. 65 เวลา 11.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จ.จันทบุรี