ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน คณะครุศาสตร์

วันที่ 20 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการประกวด ดาว-เดือน คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 EDUCATION Magical Freshy Boy & Girl 2023 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารบูรณาการและวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการปัจฉิมนิเทศและเสริมสร้างสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 ก.ย. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและเสริมสร้างสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งให้โอวาทและบรรยายพิเศษ หัวข้อการเสริมสร้างสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพครู และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเยาวชนจากเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 21 ก.ย. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เยาวชนจากเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

สานสัมพันธ์น้องพี่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 20 กันยายน 2566 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566 ( I Love Science 2023) ณ โดมหน้าหอพักนักศึกษา มรภ.ราชนครินทร์ บางคล้า โดย ดร.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรหอพักนักศึกษา และนักศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 คน

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 2

วันที่19-22 กันยายน 2566 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคตร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 2 มีผู้เข้ารับการทดสอบ จากสถาบันการอาชีวการศึกษาภาคตะวันออก 5 จำนวน 32 คน ในการทดสอบ 1 วัน ทดสอบได้ไม่เกิน 12 คน ซึ่งวันที่ 20 ก.ย.66 มีผู้ทดสอบ จำนวน 8 คน โดยกรรมการควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้แก่ อาจารย์วีระพงษ์ ฉัตร์อินทร์ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ กุลนภาดล อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี และอาจารย์เษกสรร สิงห์ธนู อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ …

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 2 Read More »

ร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพีประจำปี2566

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มธุริน พงศกรพาณิช ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566” รอบคัดเลือก สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 โดยนักศึกษานิติศาสตร์ ได้รับสองรางวัล ได้แก่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นายเก่งกล้า โฉมชัย และนายศุภสัณห์ ยอดปรางค์ รางวัลชมเชย นางสาววิภาดา มั่งคั่ง และนางสาวกัลยพัชร บุณย์กาญจนากุล ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลปากน้ำ

วันที่ 15 กันยายน 2566 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยอาจารย์ศิรินันท์ คำสี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลปากน้ำ ประจำเดือนกันยายน 2566 ด้วย 5 ท่าบริหาร ชะลอภาวะสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมมีบริการการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากโรงพยาบาลบางคล้า ณ ที่ทำการชมรมผูัสูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานวิจัย

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 7.00 – 14.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานวิจัย โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ดร.สีลาภรณ บัวสาย อาจารย์จาดุร อภิชาตบุตร อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวมไปถึงนักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจปูทะเล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปูนาขาวัง ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง เส้นทางวัฒนธรรม ไทย-จีน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การจัดการทุนวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรมสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดจีนประชาสโมสร(วัดเล่งฮกยี่) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษประจำปีการศึกษา2566

วันที่ 17 ก.ย. 66 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภาคพิเศษเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

โครงการสัมมนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนคิดภายหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการสัมมนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนคิดภายหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างอาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องเจ้าพระยา และระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings