admin

เข้าร่วมการประชุมประธานมหาวิทยาลัยกลุ่มภูมิภาค ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 29 มี.ค. 2565 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมประธานมหาวิทยาลัยกลุ่มภูมิภาค ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้ 1. กำหนดการลงนามความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการจัดทำ “หลักสูตรระยะสั้น “Metrology for Industry” (มาตรวิทยาสำหรับอุตสาหกรรม) และแผน การฝึกอบรม 2. ความก้าวหน้าความร่วมมือระหว่างบริษัท True , กระทรวงศึกษาธิการ, ครุสภา และบริษัท Arki ประเทศไทย ในการพัฒนา Phenomenal Learning ในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ผ่านระบบการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ 3. การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4. ความก้าวหน้า “โครงการเผยแพร่ความรู้การดูแลเต้านมและการตรวจมะเร็งเต้านม …

เข้าร่วมการประชุมประธานมหาวิทยาลัยกลุ่มภูมิภาค ครั้งที่ 2/2565 Read More »

เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี อาจารย์เมธี พรหมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้ 1. เรื่อง พิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า กองพลทหารราบที่ 11 จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. เรื่อง วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ …

เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565 Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop “ความต้องการจำเป็นด้านทักษะและตำแหน่งของตลาดแรงงานปัจจุบัน”

วันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop “ความต้องการจำเป็นด้านทักษะและตำแหน่งของตลาดแรงงานปัจจุบัน” จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู, ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์, รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี และรองศาสตราจารย์ ดร.วสิน อิงคพัฒนากุล ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารคณะ ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 90 คน.

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

เข้ารับโล่รางวัลระดับเงิน ในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ผุสดี ภุมรา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเส้นใบและสายธาร และตัวแทนนักศึกษาชมรมฯ เข้ารับโล่รางวัลระดับเงิน จากนายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเชิงพื้นที่”

วันที่ 28 มี.ค. 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเชิงพื้นที่” ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการการพัฒนาบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล บรรณาธิการ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 25 มี.ค. 65  เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เข้าร่วมประชุมการสำรวจและปรับปรุงรายชื่อกรรมการของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 25 มี.ค. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมการสำรวจและปรับปรุงรายชื่อกรรมการของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และที่ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์