admin

พิธีทำบุญหอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 29 มิ.ย. 66 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธาน ในพิธีทำบุญหอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีการนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดโสธรวราราม วรวิหาร จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมไปถึงนักศึกษา ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ และนักศึกษาสาขาวิชาการทุกชั้นปี

นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. อาจารย์วาทิตา เอื้อเจริญ ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ในเมือง และแนะนำการใช้งานฐานข้อมูล Web OPAC เพื่อค้นหาหนังสือ / สื่อสิ่งพิมพ์ ของทางหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนค่ะ

โครงการพัฒนาทักษะ soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทีมวิศวกรสังคมคณะวิทยาการจัดการ และตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการจากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมที่ 7 การถอดบทเรียนและสรุปผลดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ ห้องเสตจ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดยทีมวิศวกรสังคมของคณะวิทยาการจัดการนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเพื่อชุมชน และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

อบรมศิลปะแก่ครูโรงเรียน ตชด ที่กองกำกับการ ตชด อำเภออรัญประเทศ

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 คณาจารย์จากสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ อาจารย์พงศา รวมทรัพย์ อาจารย์พนัชกร เพชรนาค และ นางสาวมิว ได้เป็นวิทยากรอบรมศิลปะแก่ครูโรงเรียน ตชด ที่กองกำกับการ ตชด อำเภออรัญประเทศ ในโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนศิลปะ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 โดยมีครู ตชด เข้าร่วมอบรมกว่า 30 นาย

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีทักษะเป็นนักวิศวกรสังคมในศตวรรษที่ 21

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีทักษะเป็นนักวิศวกรสังคมในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 4 การถ่ายทอดทักษะวิศวกรสังคมผ่านผลงานจากรุ่นสู่รุ่นและจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดทักษะวิศวกรสังคมจากรุ่นสู่รุ่นผ่านนิทรรศการนำเสนอผลงานวิศวกรสังคม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลคลองนา

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลคลองนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และโลโก้ ลงมือปฏิบัติและออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลานิลแดดเดียว กลุ่มแม่บ้านคลองนา ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ประชุมทางไกลด้วยระบบโปรแกรม MS TEAMS เพื่อเร่งรัดการเปิดพื้นที่กิจกรรมอาสาสมัครช่วยสอน

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมทางไกลด้วยระบบโปรแกรม MS TEAMS เพื่อเร่งรัดการเปิดพื้นที่กิจกรรมอาสาสมัครช่วยสอนเสริมของเหล่ากาชาดจังหวัดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ร่วมกับนางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ในสังกัด ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมหารือแนวทางการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในส่วนของการผลิตสินค้าที่ระลึก

วันที่ 28 มิ.ย. 66 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในส่วนของการผลิตสินค้าที่ระลึก รวมไปถึงสินค้าชุมชน ที่มหาลัยฯเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่นักศึกษา รวมไปถึงศิษย์เก่าและประชาชนผู้สนใจ ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมทำแผนการย้ายเซิร์ฟเวอร์ระบบอินเตอร์เน็ต บริเวณบ้านพักอาจารย์

วันที่ 28 มิ.ย. 66 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมทำแผนการย้ายเซิร์ฟเวอร์ระบบอินเตอร์เน็ต บริเวณบ้านพักอาจารย์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ