ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ 26-28 เม.ย. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษา ป.โท รุ่น 63-64 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเพื่อความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ:สัมมนาวิทยานิพนธ์ด้านหลักสูตรและการสอนร่วมกับเครือข่าย ศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพ สร้างเครือข่ายทางวิชาการ สู่การสัมมนาวิทยานิพนธ์ด้านหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นิทรรศการเทศกาลศิลปะเมืองแปดริ้วครั้งที่6

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยประธานสาขา คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “เทศกาลศิลปะเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 6” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 (ฝั่งร้าน Swensen’s) ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา

โครงการอบรม หลักสูตร “สุขภาพดีวิถีไทย และสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์”

วันที่ 22 เม.ย. 65 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม หลักสูตร “สุขภาพดีวิถีไทย และสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์” ซึ่งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นโดย ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2565 ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการดูแลสุขภาพตนเอง ตามแบบวิถีไทย รวมไปถึงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต จากการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง และหลักการดูแลสุขภาพตนเองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของรูปแบบของการจัดอบรมประกอบไปด้วย การบรรยาย การลงมือปฏิบัติ อาทิเช่น การทำลูกประคบ การนวด การนำสมุนไพรมาใช้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยสมัครผ่านเวปไซต์ของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนทั้งสิ้น …

โครงการอบรม หลักสูตร “สุขภาพดีวิถีไทย และสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์” Read More »

โครงการอบรมอบรมเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ และความเข้มแข็ง ด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2565

วันที่ 19-20 เม.ย. 2565 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมอบรมเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ และความเข้มแข็ง ด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักศึกษาด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น สร้างเสริมประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียน สร้างความรู้ด้านการพัฒนาสังคมจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ สวนทุเรียนแลนด์ และวัดเขาบรรจบ อ.มะขาม จ.จันทบุรี

รวิชญ์ เทิดวงส์ ดารานักแสดงชื่อดัง เข้าชมการจัดแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต

วันที่ 20 เม.ย. 2565 “ปิ๊บ” รวิชญ์ เทิดวงส์ ดารานักแสดงชื่อดัง เข้าชมการจัดแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต โดยมี อาจารย์พนัชกร เพชรนาค ประธานสาขาวิชาฯ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ให้การต้อนรับและพาชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์อัตลักษณ์ท้องถิ่นฉะเชิงเทราและการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ร่วมกับสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มศิลปินตะวันออก และ เครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรม ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกําลังคนที่มีสมรรถนะสูง

วันที่ 18 เม.ย. 65  เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีเปิดงานการอุดมศึกษาไทย “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกําลังคนที่มีสมรรถนะสูงสําหรับ อุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูป การอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ” โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ยังได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ พัฒนาทักษะวิศวกรสังคม

วันที่ 18 เม.ย. 65 ) เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พัฒนาทักษะวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา Soft Skils นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (สศค.) โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจาก คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 65 คน ซึ่งมีกำหนดจัดโครงการ ในระหว่าง วันที่ 18-20 , 25-26 เมษายน 2565 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ รวมเวลา 5 วัน ในส่วนรูปแบบของการจัดกิจกรรมจะมีแบบ Onsite และ Onine ร่วมกับ 9 …

โครงการ พัฒนาทักษะวิศวกรสังคม Read More »

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา และการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

วันที่  8 เม.ย. 65  เวลา 13.30 น. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มศิลปินตะวันออก และ เครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา และการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยมีอาจารย์รักษา ปิยะพงษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์ และศิลปิน จากกลุ่มศิลปินภาคตะวันออก ตลอดจนนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมภายในงาน สำหรับนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา และการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ประจําปีงบประมาณ 2565 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 ณ หอศิลป์ RRU มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2565

วันที่ 8 เม.ย. 65  เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป รับปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกันสักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่  8 เม.ย. 65  เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกันสักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2565