admin

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University Marketplace บ้านบางพะเนียง

วันที่ 18 ก.พ. 65  สถาบันเศรฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University Marketplace บ้านบางพะเนียง โดยมึอาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ตอรบรัมย์ และนายบำรุง ฉิมพาลี ร่วมเป็นวิทยากร ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบางพะเนียง ตำบลคู้ยายหมี อำาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วัน18 ก.พ. 65  เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ต.ก้อนแก้ว ต.บางเล่า อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมการประชุมหารือคืบหน้าโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

วันที่ 18 ก.พ. 65  เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และอาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมหารือคืบหน้าโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทร

เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นการจัดทำ City Data Platform จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่  18 ก.พ. 65  เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์ สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นการจัดทำ City Data Platform จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประชุมการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ 18 ก.พ. 65 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีเป็นประธานการประชุมการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล1 มหาวิทยาลัย) โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

ประชุมคณะกรรมก่ารส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 18 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมก่ารส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM Meetings) โดยมีประเด็นเสนอเพื่อพิจารณาต่อไปนี้ 1. ขออนุมัติปรับตัวเลขการคืนเงินเข้ากองทุนและขอนำเงินคงเหลือจากการดำเนินงาน โครงการวิจัยที่มีสถานะผิดสัญญาคืนเข้ากองทุนส่งเสริม ววน. 2. แนวทางการบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์สำหรับหน่วยรับงบประมาณสนับสนุน งานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2565 3. (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4. (ร่าง) แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 – 2570

รองอธิการบดี นำบุคลากร งานกิจกรรมนักศึกษาและนักศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดจุกเฌอ

วันที่ 17 ก.พ. 65  อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี นำบุคลากร งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 40 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดจุกเฌอ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเพื่อพัฒนา

วันที่ 15 ก.พ. 65  เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเพื่อพัฒนา แด่ พระครูธรรมประยุต (อุเทน ยุตฺตโยโค) เจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดผาณิตาราม และมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธี ณ วัดผาณิตาราม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่   15 ก.พ. 65  เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ยี่ยมชมกระบวนการผลิต แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมเยี่ยมชมกระบวนการผลิต แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเรียมไอออน บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทคซิดี้ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา