admin

ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย “ธัชชา” (Thailand Academy of Social (Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดประชุม และร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “อว. สร้างชาติ” การปรับบทบาทหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี …

ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย Read More »

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือการดำเนินงานของมูลนิธิ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานในการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom

เข้าร่วมการประชุมกับทีม TDRI (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย)

วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์จารุต ฐิติวร เข้าร่วมการประชุมกับทีม TDRI (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom เพื่อหารือเรื่องการลงพื้นที่โครงการ E-Wasted และแบบสอบถามข้อมูลโครงการ Covid-19

เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565

วันที่ 28 เม.ย. 65 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565 พร้อมให้ข้อมูลการขับเคลื่อนหลักสูตร “โครงการนักศึกษาพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ นอกจากนี้ยังรับมอบทุนการศึกษาจาก นายวัฒนา รัตนวงศ์ คณะกรรมการหอการค้าไทย ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปมอบให้กับนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวม 100,000 บาท ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดผาณิตาราม ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 28 เม.ย. 65 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการเข้าประชุม พร้อมด้วยอธิการบดีและผู้บริหาร โดยในวันนี้มีประเด็นพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการ Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนระบบ Thai MOOC”

วันที่ 28 เม.ย.65 เวลา 8.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนระบบ Thai MOOC” ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน 3 ท่าน คือ คุณจิระ ชนรักสุข คุณนพดล โชติ คุณชนากานต์ ปิ่นวิเศษ ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สนใจจากทุกคณะเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่อไป จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมแผนเผชิญเหตุของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีบุคลากรมีการติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 28 เม.ย. 65  เวลา 09.30 น. นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมแผนเผชิญเหตุของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้น กรณีบุคลากรมีการติดเชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมในประเด็นการดำเนินงานผลิตกำลังคนร่วมกับสถานประกอบการ ใช้แนวคิดตลาดนำการผลิต

วันที่ 27 เม.ย. 65 เวลา 15.00 – 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ รองคณบดี ประธานสาขาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ประชุมร่วมกับ คุณจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และคุณบุญเลิศ ชดช้อย นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ผ่านระบบ zoom Cloud Meetings ในประเด็นการดำเนินงานผลิตกำลังคนร่วมกับสถานประกอบการ ใช้แนวคิดตลาดนำการผลิต มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและบ่มเพาะนักศึกษา ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมถึงการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสวัสดิการในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และมีโอกาสได้รับการบรรจุเข้าทำงานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566-2570 (ทบทวน)

วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วยดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566-2570 (ทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นิทรรศการเทศกาลศิลปะเมืองแปดริ้วครั้งที่6

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยประธานสาขา คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “เทศกาลศิลปะเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 6” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 (ฝั่งร้าน Swensen’s) ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา