ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 18 พ.ค. 66  เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาการเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ. 2566 – 2585) และพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Imformation Office : CIO)