ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรนักบริหารด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 18 พ.ค. 66 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรนักบริหารด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 1 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในที่ประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรนักบริหารด้านกิจการนักศึกษา และสรุปการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารด้านการพัฒนานักศึกษา รวมไปถึงผลการสำรวจข้อมูลความต้องการของบุคลากรด้านกิจการนิสิตนักศึกษาหรือพัฒนานักศึกษา พร้อมมีการพิจารณาแนวทางการจัดหลักสูตรนักบริหารด้านกิจการนักศึกษา