ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 18 พ.ค. 66 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา