มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกความร่วมมือการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน

วันที่ 18 พ.ค. 66 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English for Communication in the Workplace : TEC-W) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือจัดการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ซึ่ง สทศ. ได้พัฒนาการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)กำหนดแนวทางและร่วมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน เพื่อแสดงคุณสมบัติด้านความสามารถด้านภาษา ของนิสิต นักศึกษา ผู้สมัครงานหรือบุคลากรของหน่วยงาน สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ร่วมติดตามและประเมินผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ