ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 18 พ.ค. 66 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) และที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์