ร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี

วันที่  18 พ.ค. 66 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ.2566-2585) ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์