ประชุม เตรียมจัดงานสัมมนาปฏิบัติการการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี

วันที่ 16 พ.ค. 66 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดงานสัมมนาปฏิบัติการการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการชี้แจง การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์