เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

วันที่ 16 พ.ค. 2566 เวลา 07.45 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งฯ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานอนุกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ และนายอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมไปถึงคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อย ของหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 16 พ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง