ต้อนรับ ทีมนักวิจัยจากกรมวิทย์ บริการฯ และนักวิจัย จากต่างประเทศ

วันที่  15 พ.ค. 66  เวลา 13.30 – 16.30 น. อาจารย์ ดร. นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ดร.กฤษณะ ช่องศรี ต้อนรับ ทีมนักวิจัยจากกรมวิทย์ บริการฯ และนักวิจัย จากต่างประเทศ รวม 5 คน นำลงพื้นที่ เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ ในงานวิจัย ของ ดร. อภิชาติ สังข์ทอง และ ผศ.ดร. สถาพร ดียิ่ง