ประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

วันที่ 16 มี.ค. 66 เวลา 09.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ