โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม

วันนี้ (16 มี.ค. 66) เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจ ปรับปรุงห้องเรียน ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และความปลอดภัย รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นี้