ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ผู้แทนจาก 5 คณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ทำหน้าที่เลขานุการสภาวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน นางสาวศิริพร ขจรพันธ์ นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระพิจารณา ดังนี้ 1) พิจารณาเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2) พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

โดยจัดการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings.