หารือการปรับรายละเอียดข้อเสนอโครงการ (EEC) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ร่วมประชุมกับนางนวรถ ปะรักมะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) พร้อมคณะ เพื่อหารือการปรับรายละเอียดข้อเสนอโครงการ (EEC) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM