โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะและหน่วยงาน ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี ระดับคณะและหน่วยงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย รวมไปถึง เพื่อนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรในการวิพากษ์การนำเสนอโครงการ ของคณะและหน่วยงาน