ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2566 และคณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรด้านเชื่อมโยงผู้ประกอบการและการตลาด ณ ห้องนนทรี ชั้น1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยในที่ประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่คณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรด้าน เชื่อมโยงผู้ประกอบการและการตลาด รวมไปถึงรายงานความคืบหน้าการตรวจประเมินคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้า” ตลอดจนมีการพิจารณาหารือแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนพืชสมุนไพรด้านเชื่อมโยง ผู้ประกอบการและการตลาดของจังหวัดฉะเชิงเทรา