โครงการติดตามการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก

วันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการติดตามการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ