ประชุมวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข

วันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไข รวมไปถึงเพื่อให้เกิดเสถียรภาพของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ณ ห้องมหาชนก ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ