ประชุมทำแบบสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมทำแบบสำรวจความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital Maturity Model (DMM) ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ