อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

วันที่ 11 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น.สาขาวิชาการสอนภาษาจีน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันเบื้องต้นและพัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน Activities-Based Learning (ABL) เนื้อหากิจกรรมประกอบไปด้วย การออกเสียงภาษาจีน การสนทนาในชีวิตประจำวันและการแนะนำตนเอง ร่างกายของฉัน การซื้อขาย และวัฒนธรรมจีน เป็นต้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนนอกจากพัฒนาทักษะความรู้ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความกล้าคิดกล้าแสดงออก ความมีน้ำใจ และความสามัคคี สาขาภาษาจีนหวังว่าการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับการเรียนและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์