โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์

วันที่ 11 มี.ค. 66 เวลา 08.00 น. คณะครุศาสตร์จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ตามมาตรฐานคุรุสภา และพัฒนาระบบพี่เลี้ยงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 1 สัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์และจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ประกวดผลงานทางวิชาการและวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์