โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการสื่อนิทานสร้างสรรค์ “

วันที่ 11 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. อาจารย์ พจนีย์ เชื้อบัณฑิต ประธานสาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการสื่อนิทานสร้างสรรค์ “ คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก ” สู่ห้องเรียนปฐมวัย ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สำหรับกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น โดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 กลุ่ม 601 คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรรายวิชา สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย โดยมีอาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งการจัดสัมมนาในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องการผลิตสื่อนิทานสร้างสรรค์และสามารถนำสื่อนิทานสร้างสรรค์ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยได้ โดยได้รับเกียรติ จากอาจารย์ ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนหนังสือ นิตยสาร และนิทานสำหรับเด็ก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมในโครงการซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปี 2-4 คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศิษย์เก่า และคณะครูที่สนใจ