ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 11 มี.ค. 66 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings